Výskum, vývoj, merania

logo

Hlavným cieľom takmer 10 ročného vývoja tejto unikátnej technológie bolo uviesť do praxe tepelnú izoláciu, ktorá je
– ekonomicky efektívna,
– účinkuje prakticky okamžite, resp. v krátkom čase,
– má široký rozsah použitia (univerzálnosť)
a súčasne odbúrava negatívne faktory, ktoré vznikajú pri aplikácii doteraz najrozšírenejších technológií používaných pri tepelných izoláciách.

Pre akýkoľvek druh tepelnej izolácie sú rozhodujúce najmä tieto faktory:

Energetická hospodárnosť budov

Energetická hospodárnosť budovy teoreticky závisí na tepelno – izolačných parametroch budovy a na technickom zariadení budovy. Prakticky závisí tiež od spôsobu používania, teda na správaní samotného používateľa. Najväčší podiel na spotrebe energií má vykurovanie, chladenie a vetranie budov. Možno ich ovplyvniť najrôznejšími technickými aj inými spôsobmi. Napriek výraznému vývoju stavebnej praxe stále zostávajú pri stavbách slabšie miesta, najmä pri rekonštrukciách existujúcich budov alebo historických objektoch. Termoaktívna hmota AZ ThermaCoat® môže vyriešiť množstvo problémov (napr. ostenie okien, kúty a ďalšie tepelné mosty) a to samostatne alebo ako súčasť iných, bežne používaných systémov a tým zvýšiť celkovú účinnosť existujúcich systémov. Termoaktívna hmota AZ ThermaCoat® a jej vhodná aplikácia pomôže odstrániť nedostatky v zateplení budov a vytvoriť tak nielen pohodlné, ale najmä zdravé vnútorné prostredie.

Tepelná pohoda

Tepelná pohoda je stav, kedy ľudské telo nepociťuje chlad ani nemá potrebu regulovať svoju teplotu.
Tepelnú pohodu ovplyvňujú viaceré faktory:
– teplota vnútorného vzduchu (izbová teplota),
– povrchová teplota predmetov a stien,
– relatívna vlhkosť vnútorného vzduchu,
– rýchlosť prúdenia vnútorného vzduchu.

Pre udržanie tepelnej pohody platí jednoduchá zásada, že rozdiel teplôt v spodnej a vrchnej časti miestnosti by nemal byť väčší ako 4° C. Za optimálnu hodnotu sa považuje rozdiel teplôt 2° C. Zo všetkých faktorov je však najdôležitejšia povrchová teplota stien obklopujúcich priestor. Tepelnú pohodu je možné dosiahnuť aj pri nižšej teplote okolitého vzduchu, čo priamo ovplyvňuje náklady na kúrenie alebo chladenie.

Prestup tepla sálaním

Prestup tepla sálaním možno znížiť reflexným povrchom konštrukcie. Množstvo odrazeného tepla (elektromagnetického žiarenia) závisí na pomernej emisivite (pohltivosti) povrchu ε (bezrozmerná veličina). Najvyššiu pomernú emisivitu má tzv. Absolútne čierne teleso, ε = 1. Najnižšie hodnoty dosahujú leštené kovy, ε = 0,1 i menej. Znížením absorpcie sa zníži aj prestup tepla konštrukcií a súčasne sa zníži povrchová teplota. Nižšia povrchová teplota však znižuje tepelnú pohodu a zvyšuje riziko kondenzácie vlhkosti na povrchu konštrukcie a preto sa pri vývoji AZ ThermaCoat® zohľadnila možnosť zvýšenia povrchovej teploty. Hodnota emisivity povrchu po aplikácii nástreku hmoty AZ ThermaCoat® dosiahla ε ≤ 0,93.

Schopnosť využívať elektromagnetické žiarenie spolu s ľahkou aplikovateľnosťou vytvára z AZ ThermaCoat® revolučnú možnosť tepelnej ochrany budov. Uvedené faktory ovplyvňovali významným spôsobom dlhoročný vývoj tejto hmoty do súčasnej podoby a vývoj pokračuje aj naďalej, pretože unikátne vlastnosti tohto materiálu je možné využiť v širokom rozsahu ako napríklad:

Historické a pamiatkové objekty

Tieto stavby zvyčajne nie je možné tepelne izolovať v súčasnosti najpoužívanejšími zatepľovacími systémami z exteriérovej strany (EPS, minerálna vata).

Priemyselné objekty

Potrubia, rozvody vody, pece, zoslabené miesta stavebných konštrukcií, vnútorné sklady, priestory pre strážne služby, vrátnice a rôzne iné priestory či technické zariadenia.

Samostatné bytové jednotky – domácnosti

Rekonštrukcie starších bytových jednotiek, zateplenie pivníc, vnútorných miestností a tým odstránenie tepelných mostov, plesní a pod.

Dopravné prostriedky

Izolácie kabín žeriavov, automobilov, lodí, železničných vagónov, vnútorných plôch mraziarenských vozidiel, kontajnerov na prepravu elektroniky, liekov, potravín a iné využitie, kde je potrebné zachovať hygienicky vhodné prostredie bez vlhkosti a plesní.

Použitie termoaktívnej hmoty AZ ThermaCoat® je o veľa širšie a ide aj o aplikácie, kedy iné metódy nie sú použiteľné, ani ekonomicky efektívne alebo sú dokonca nerealizovateľné. Ide napríklad o elimináciu tepelných mostov (únikov) v okolí ostenia okien.

Ak napríklad pri osadzovaní stavebných otvorov dôjde k narušeniu technologických postupov a termosnímka zobrazí uvedený stav, tak dochádza k úniku tepelnej energie v kontaktnej škáre medzi oknom a ostením.

Pri dlhodobom pôsobení sa môže vytvoriť pleseň na vnútornom ostení okien:

V tomto prípade je ideálne použitie hmoty AZ ThermaCoat®, pretože výmena osadenia okna je technicky ako aj ekonomicky veľmi náročná.

Po odbornej aplikácii nástreku hmoty AZ ThermaCoat® je možné docieliť požadovaného stavu, teda zamedzeniu prenikania chladu alebo tepla cez kontaktnú škáru.

 

Meranie termoizolačných vlastností termoaktívnej hmoty AZ ThermaCoat®

 

1. Termoreflexia a paropriepustnosť

Cieľom merania bolo preukázať jednoduchým a názorným spôsobom, že priama tepelná energia sa vo väčšej miere odráža od vrstvy hmoty AZ ThermaCoat®Pre pokus sme použili starú žehličku, kde na polovici výhrevnej plochy bola nanesená termoaktívna hmota AZ ThermaCoat®. Žehlička bola zapnutá na dobu asi 1 minúta a následne bol odpojený prívod el. energie.

Na výhrevnú plochu žehličky sme naliali vodu (viď video pod textom), aby bolo názorne preukázané, že na tejto ploche je teplota minimálne taká, aby sa voda odparovala, takže cca 100 °C a viac. Potom sme vykonali termometrický snímok plochy žehličky, kde je jasne viditeľné, že na povrchu sa nachádza teplota cca 116 °C.

pic4

Záver:

Pokus jednoznačne potvrdil, že plocha, na ktorej sa nachádza termoaktívna hmota AZ ThermaCoat® je paropriepustná. Paropriepustnosť bola dokázaná tak ako je vidieť na videu pod textom. Po naliatí vody na povrch hmoty AZ ThermaCoat® sa voda vsiakla do hmoty a akonáhle dosiahla výhrevnú plochu, začala sa odparovať a tak dvíhať povrchovú vrstvu.

A taktiež sme dokázali aj termoreflexnú vlastnosť hmoty AZ ThermaCoat® a teda, že tepelná energia vyžarovaná od povrchu žehličky sa odráža od vrstvy hmoty späť ku zdroju. Táto skutočnosť dokazuje, že vrstva hmoty AZ ThermaCoat® je schopná zadržať akúkoľvek prichádzajúcu teplenú energiu a prepúšťa len malú časť. Ak by tomu tak nebolo, nebolo by možné na povrchu udržať telesný kontakt s holou pokožkou. Tento jav je základnou vlastnosťou termoaktívnej hmoty AZ ThermaCoat® a vďaka tomu sa dosahuje tepelných úspor.

Video – pokus so žehličkou: https://www.youtube.com/watch?t=10&v=oKs6LTna224

2. Pôsobenie externého zdroja tepla

Cieľom merania bolo preukázať termoizolačné vlastnosti hmoty pri pôsobení vonkajšieho zdroja tepla.

Bola použitá sadrokartónová doska natretá bežným náterom v dolnej polovici dosky a hmotou AZ ThermaCoat® v hornej polovici. Na zadnú (rubovú) stranu dosky pôsobil externý zdroj tepla. Teplota na povrchu dosky bola snímaná termokamerou.

Výsledky merania termokamery Termosnímok tepelného zdroja Termosnímka bez pôsobenia tepelného zdroja – izbová teplota Termosnímka pri pôsobení tepelného zdroja

Záver:

Meranie preukázalo, že pri pôsobení vonkajšieho zdroja tepla má miesto ošetrené hmotou AZ ThermaCoat® (horná polovica snímku) lepšie termoizolačné vlastnosti než miesto natreté štandardným náterom (dolná polovica snímku). Horná polovica dosky sa zahrieva menej ako dolná polovica, čo dokazuje, že vrstva hmoty AZ ThermaCoat® bráni prenosu tepelnej energie na prednú (lícnu) stranu dosky narozdiel od dolnej polovice dosky, ktorá vykazuje vyššiu povrchovú teplotu, pretože nič nebrání prenosu (len vlastný materiál dosky).

3. Pôsobenie interného zdroja tepla

Cieľom merania bolo preukázať termoizolačné vlastnosti hmoty pri pôsobení interného zdroja tepla.

Bola použitá sadrokartónová doska pokrytá na 1/3 plochy bežným náterom na 2/3 plochy vrstvou AZ ThermaCoat®. Na prednú (lícnu) stranu dosky bol nasmerovaný zdroj tepla. Teplota na povrchu dosky bola snímaná termokamerou.

Termosnímka dosky pri izbovej teplote Termosnímka dosky pri pôsobení tepelného zdroja

Záver:

Meranie preukázalo, že pri pôsobení vnútorného zdroja tepla (pôsobenie na prednú stranu dosky – lícnu) sa miesto ošetrené hmotou AZ ThermaCoat® zahrieva výrazne rýchlejšie než miesto natreté štandardným náterom (horná tretina snímky). Zaujímavé na tomto pokuse je najmä to, že termokamera sníma povrch ako veľmi horúci, ale pri telesnom kontakte s povrchom je tento povrch pocitovo chladnejší (steny je možné sa dotýkať bez rizika popálenia). Tento jav je vyvolaný tým, že aplikovaný povrch sa správa ako tepelný žiarič. Vrstva AZ ThermaCoat® výrazne odráža dopadajúce tepelné žiarenie, na ktoré reaguje senzor termokamery.

© 2015 Lemax

Leave a Reply

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Môžete použiť tieto HTML značky a atribúty: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>